Siaska

12 tekstów – auto­rem jest Sias­ka.

* * *

I często boję się , za­mykając oczy
myślę zaw­sze przed snem
jak to się po­toczy .
Chy­ba nie zos­ta­wisz mnie?
Tak wiele nas jed­noczy .
Kocha­my sie.
Wiele par jed­nak źle kończy.
Pos­ta­raj­my się.
Niech to pójdzie w dobrą stronę .
Ja za Ciebie w og­niu na­wet spłonę . 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 września 2013, 23:52

Każde­mu z nas coś in­ne­go jest pisane. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 grudnia 2012, 13:51

* * *

Codzien­nie za­pomi­nam zdjąć ,,Miłości'' Twej kajdany.
Bym ja poczuła się jak motyl.
Ty byś poczuł się za­pom­niany . 

erotyk
zebrał 17 fiszek • 14 grudnia 2012, 18:10

To co niez­na­ne jest prze­cież ciekawe.
Może i do te­go prze­konasz mnie ?. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 grudnia 2012, 22:11

Panicznie boję się śmierci

Chciałabym być nieśmiertelna.
Pa­nicznie boję się śmierci.
Nie do­puszczam do siebie myśli,
że kiedyś zniknę ze Świata po­wie­rzchni .

Śmierć, w czarną szatę odziana.
Kiedyś przyj­dzie do mnie.
Czy to w no­cy, czy to z rana.
Kiedy, to nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 grudnia 2012, 01:52

Czy war­to cze­kać gdy słyszy się ciszę ?. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 grudnia 2012, 01:13

[*]

Two­ja córeczka, gdy na nią pat­rzyłeś łez­ka w oku się kręciła.
Wiele ra­zy za­wodziła, ciepienia przy­nosiła.
Wiele ra­zy przep­raszała za swo­je sa­molub­ne działania.
Na­deszła chwi­la rozstania.
Śmierć za­witała .
Od­szedłeś tak bez pożeg­na­nia .
To był mo­ment . Jed­na chwi­la .
Budzę się, Ciebie już nie ma .
składam ręcę do mod­litwy .
Wy­bacz mi roz­cza­rowa­nia .
Mogę pi­sać dużo więcej,
błagać Cię o przebaczenie.
Nic już jed­nak nie zmienie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 grudnia 2012, 01:24

To cu­dow­ne, móc zacząć no­we życie w no­wym miej­scu. Mi­mo to po­rażki i vic­to­rie , smut­ki i ra­dości z przeszłości wciąż będą w naszych wspom­nieniach. Zaw­sze będziemy o tym pa­miętać aczkol­wiek dzięki te­mu nie po­pełni­my tych sa­mych błędów . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 grudnia 2012, 01:25

Chciałabym móc kiedyś stanąć z nim twarzą w twarz i po­wie­dzieć, jak bar­dzo kocham. W tej chwi­li te słowa byłyby bez znacze­nia . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 listopada 2012, 02:30

Kiedyś usłyszałam, ze każda bliz­na niesie jakąś niepow­tarzalną historie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 listopada 2012, 01:51
Zeszyty
  • myśli – true sto­ry . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność